zsofi ginter's profile picture on TripHappy

zsofi ginter

  • 3 Trips taken

  • 3 Countries visited

  • 1,834 MI Traveled

  • 5
  • 0

Bahia Coast Trip

zsofi ginter

Jan 2017 to Feb 2017

  • 3
  • 0

Bahia Coast

zsofi ginter

Jan 2017 to Feb 2017